Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

1. ΕΔΡΑ

Η ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Κοζάνης με την επωνυμία «Κοζάνη – Τόπος να ζεις» ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2010 και διατηρεί γραφεία και χώρο συνεδριάσεων – εκδηλώσεων σε μισθωμένο χώρο στη Πλατεία Γιολδάση στην πόλη της Κοζάνης.

2. ΣΚΟΠΟΣ

Η Δημοτική κίνηση «Κοζάνη – Τόπος να ζεις»

 • Είναι πρωτίστως μια πολιτική κίνηση που δρα κυρίως στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Δήμου Κοζάνης και η δράση της αυτή διέπεται από την αρχή «σκέψου παγκόσμια,  δράσε τοπικά».
 • Επιδιώκει να λειτουργήσει ως φορέας όπου θα συσπειρώνονται πολίτες από διαφορετικές πολιτικές και κοινωνικές αφετηρίες  με στόχο την συγκρότηση μιας κίνησης ενεργών πολιτών που θα επεξεργάζεται θέματα τοπικού και υπερτοπικού χαρακτήρα και θα  παρεμβαίνει στα τοπικά πράγματα, εντός και εκτός δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Κοζάνης.
 • Στοχεύει και οραματίζεται την κοινωνία των πολιτών, την ισότητα και ισονομία των δημοτών, την αλληλεγγύη των ανθρώπων όχι μόνο στα όρια του Δήμου Κοζάνης αλλά ευρύτερα, πανελλαδικά και στο βαθμό που της αναλογεί και παγκόσμια.
 • Επιδιώκει την αξιοποίηση του θεσμού της Αυτοδιοίκησης και ειδικά του Α’ βαθμού για την εμπέδωση και ενίσχυση  της Δημοκρατίας σε κάθε τοπική κοινωνία, για τη συνολική πρόοδο των δημοτών – πολιτών με κοινωνική δικαιοσύνη και ισορροπημένη αειφόρο ανάπτυξη κάθε τομέα.
 • Εργάζεται προκειμένου κάθε τοπική υπόθεση να  αντιμετωπίζεται και να ρυθμίζεται από την τοπική κοινωνία δια μέσου των θεσμικών οργάνων και της κοινωνίας των πολιτών.
 • Αντιλαμβάνεται την ανάπτυξη όχι ως μονοδιάστατη οικονομική έννοια, αλλά ως πολύπλευρο μοχλό  για τη συνολική πρόοδο των κοινωνιών.
 • Αντιμετωπίζει  το περιβάλλον που διαβιούμε ως πολύτιμο και άξιο υψηλής  προστασίας, ενώ παράλληλα αγωνίζεται για την μεταστροφή του από γκρίζο σε πράσινο, ελπιδοφόρο και περισσότερο ανθρώπινο.
 • Διεκδικεί και αγωνίζεται για τα δικαιώματα των εργαζομένων, των πολιτών, των δημοτών, όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί σε διεθνείς συμβάσεις και στο Ελληνικό Σύνταγμα.
 • Οραματίζεται το Δήμο Κοζάνης ως πρότυπο αυτοδιοικητικής θεσμικής οργάνωσης και δημοκρατικής κοινωνίας.
 • Επιδιώκει την καταξίωση  του θεσμικού ρόλου του Δήμου ως ΟΤΑ , στη συνείδηση κάθε δημότη – πολίτη και τη διαρκή αναβάθμιση της λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του προς κάθε δημότη ατομικά, αλλά και συλλογικά.

ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

 • Η Δημοτική Κίνηση «Κοζάνη – Τόπος να ζεις»  δρα εντός των θεσμικών πλαισίων που διαμορφώνουν οι νόμοι, το Σύνταγμα , οι διεθνείς συμβάσεις και το Διεθνές Δίκαιο.
 • Η προσωπική συμβολή των μελών και φίλων της Δημοτικής κίνησης είναι η κύρια δύναμη και το μέσο για την επίτευξη των στόχων της. Η  ουσιαστική συμμετοχή των δημοτών ως πολιτών στις κοινές δράσεις και λήψη των αποφάσεων είναι καίρια προϋπόθεση και μέσο για τους σκοπούς της Δημοτικής Κίνησης.
 • Ο εθελοντισμός επιδιώκεται από την Δημοτική Κίνηση και ενισχύεται ως πρόσθετη δύναμη στην υλοποίηση του οράματος της για το Δήμο Κοζάνης, αλλά και για όλο τον κόσμο.
 • Η Δημοτική Κίνηση διαμορφώνει πεδίο συνεργασίας με κάθε άλλη δύναμη, ιδιωτική ή δημόσια, οργανισμό, φορέα, συλλογικότητα, που διαπνέονται από την ίδια φιλοσοφία, τις ίδιες αξίες και μπορούν να συμπράξουν με κάθε τρόπο σε κοινούς στόχους. Πρωτίστως συνεργάζεται με αντίστοιχες δημοτικές ή περιφερειακές κινήσεις τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο διεθνή χώρο.

Παράλληλα η Δημοτική Κίνηση μπορεί να διοργανώνει, προκειμένου να προωθεί τις ιδέες και του στόχους της, διάφορες εκδηλώσεις όπως: εκδηλώσεις πολιτικού προβληματισμού,  ημερίδες για τοπικά και μη θέματα, πολιτιστικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, ακτιβιστικές δράσεις κ.λ.π.

3. ΟΡΓΑΝΑ της Δημοτικής κίνησης

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 • Η Γ.Σ. αποτελεί το ανώτερο όργανο λήψης των αποφάσεων της Δημοτικής Κίνησης και χάραξης των βασικών πολιτικών της επιλογών και προσδιορίζει αυθεντικά τη φιλοσοφία και την πολιτική της Δημοτικής Κίνησης.
 • Συνεδριάζει τακτικά μια φορά το χρόνο. Η τακτική συνεδρίαση είναι ταυτόχρονα και απολογιστική.  Οι συνεδριάσεις της Γ.Σ. είναι ανοικτές για όσους θέλουν να τις παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν, δικαίωμα ψήφου όμως έχουν μόνο τα μέλη της Κίνησης.
 • Η Γ.Σ. συνεδριάζει έκτακτα οποτεδήποτε ύστερα από πρόσκληση της συντονιστικής επιτροπής (Σ.Ε.) ή ύστερα από έγγραφη  αίτηση εντός 15 ημερών από την υποβολή της προς τον συντονιστή  της Σ.Ε. τουλάχιστον 20 μελών στην οποία αναφέρονται τα θέματα που προτείνονται να συζητηθούν.
 • Απαρτία υπάρχει όταν παρίστανται τα 3/5 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται σε 14 ημέρες την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, η απαρτία δε σε αυτή τη συνέλευση υπάρχει με τα 2/5 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Δικαίωμα ψήφου έχουν από τα παλιά μέλη  όσα είναι οικονομικά τακτοποιημένα δηλ. έχουν καταβάλλει εισφορές για το προηγούμενο έτος. Τα νέα  μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου από την εγγραφή τους, την δε επόμενη χρονιά καθίστανται παλιά μέλη.
 • Τηρείται μητρώο μελών. Για να εγγραφεί κανείς μέλος της Δημοτικής Κίνησης θα πρέπει να αποδέχεται την διακήρυξη και τον κανονισμό λειτουργίας. Κάθε υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος της Δημοτικής Κίνησης πρέπει να αποκτήσει την ιδιότητα του μέλους της Κίνησης.
 • Η Γ.Σ. αποφασίζει για την ανάδειξη των οργάνων της Δημοτικής Κίνησης, την κατάργησή τους και για κάθε θέμα που παραπέμπεται από τη Σ.Ε. σε αυτή. Τα θέματα της Γ.Σ. καθορίζονται από τη Σ.Ε.. Συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη θέματα που προτείνονται εγγράφως έγκαιρα (προ 3 ημερών) από 20 μέλη της.
 • Η Γ.Σ. με αυξημένη πλειοψηφία (2/3) των παρόντων, μπορεί να αποφασίσει για την διαγραφή μελών από το μητρώο μελών με αιτιολογημένη απόφαση της.
 • Τα μέλη της Δημοτικής Κίνησης που:
  1. συμμετέχουν στις δημοτικές εκλογές σε συνδυασμό διαφορετικό από αυτό της Δημοτικής Κίνησης,
  2. παραιτούνται από τη θέση του εκλεγμένου Δημοτικού Συμβούλου της Κίνησης για να ανεξαρτητοποιηθούν ή να προσχωρήσουν σε διαφορετική παράταξηαυτοδικαίως διαγράφονται από την Κίνηση.
 • Κάθε εγγεγραμμένο και οικονομικά τακτοποιημένο μέλος έχει το  δικαίωμα του εκλέγειν, ενώ το  δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχει κάθε μέλος που είναι εγγεγραμμένο στην Κίνηση για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 1 μήνα πριν από τη  Γ.Σ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 • Η Σ.Ε. αποτελείται από 11 μέλη που εκλέγονται κάθε χρόνο από την απολογιστική Γ.Σ. και η θητεία της διαρκεί εώς την εκλογή νέας. Οι πέραν των 11 τακτικών μελών θεωρούνται ως αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση παραίτησης ενός ή περισσότερων μελών και μη ύπαρξης αναπληρωματικών η Σ.Ε. μπορεί να λειτουργεί ως το τέλος της θητείας της με τα μέλη που απομένουν.
 • Η Σ.Ε. είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από τη Δημοτική ομάδα (Δ.Ο.).
 • Στη Σ.Ε. μπορούν να εκλεγούν όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη της Κίνησης.
 • Η Σ.Ε. εκλέγει από τα μέλη της συντονιστή, γραμματέα και ταμία για όλη τη διάρκεια της θητείας της μόνιμους ή εκ περιτροπής.
 • Η Σ.Ε. έχει ετήσια θητεία, μπορεί να αποφασίζει και να υλοποιεί οποιαδήποτε πολιτική θέση ή  δράση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντιβαίνει στη διακήρυξη της Κίνησης ή στις αποφάσεις της Γ.Σ.
 • Η Σ.Ε. συνεδριάζει τακτικά 2 φορές το μήνα ύστερα από πρόσκληση του συντονιστή, έχει απαρτία όταν παραβρίσκονται τα μισά +1 μέλη της και λαμβάνει αποφάσεις με την πλειοψηφία των παρόντων. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης καθορίζονται από τον συντονιστή. Στην ημερήσια διάταξη συμπεριλαμβάνονται θέματα που προτείνονται εγγράφως ή ηλεκτρονικά από 3 τουλάχιστον μέλη. Κατά τη συνεδρίαση της Σ.Ε. και εκτός ημερήσιας διάταξης μπορεί να συζητηθεί οτιδήποτε με απόφαση της Σ.Ε. που λαμβάνεται εκείνη τη στιγμή.
 • Η Σ.Ε. έχει αρμοδιότητα και ευθύνη για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ. και για οποιοδήποτε θέμα που αφορά τη λειτουργία της Δημοτικής Κίνησης.
 • Η Σ.Ε. καλείται και συμμετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις της Δ.Ο. με σκοπό τη διαμόρφωση των πολιτικών θέσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο και ο ρόλος της είναι αποφασιστικός και όχι γνωμοδοτικός για κάθε θέμα μείζονος σημασίας που έρχεται προς ψήφιση πρωτίστως στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και στα διοικητικά Συμβούλια των Νομικών Προσώπων του Δήμου καθώς και στις επιτροπές (οικονομική και ποιότητας ζωής). Επιδίωξη αποτελεί οι αποφάσεις σε αυτό το όργανο που καλείται διευρυμένη Δημοτική Ομάδα, να λαμβάνονται με ομοφωνία. Εάν δεν υπάρχει ομοφωνία οι αποφάσεις για τη στάση της Δημοτικής Κίνησης θα πρέπει να λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων εφόσον υπάρχει απαρτία.
 • Όταν η Δημοτική Κίνηση έχει την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο ή όταν συμμετέχει στην διοίκηση του Δήμου, η Σ.Ε. παρακολουθεί τη διοίκηση και διαχείριση του Δήμου Κοζάνης μπορεί δε να αξιολογεί κάθε απόφαση, δράση ή πολιτική θέση, να επιδοκιμάζει ή να ασκεί κριτική, πάντοτε με στόχο τη συνεπή εφαρμογή των αρχών και των προγραμματικών δεσμεύσεων της Δημοτικής Κίνησης.
 • Οι συνεδριάσεις της Σ.Ε. είναι ανοιχτές για τα μέλη της Κίνησης, μπορούν δε να ανακοινώνονται και να αναρτώνται στο διαδίκτυο.
 • Βασική αρχή στην λειτουργία της Σ.Ε. κατά τη λήψη αποφάσεων είναι η ομοφωνία. Επιδιώκεται ο ουσιαστικός διάλογος και η έκφραση κάθε διαφορετικής θέσης – άποψης. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε ισχύει η αρχή της πλειοψηφίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν λαμβάνεται απόφαση και το θέμα με ευθύνη του συντονιστή επανέρχεται για συζήτηση – λήψη απόφασης στον ταχύτερο δυνατό χρόνο. Σε δεύτερη ισοψηφία το θέμα παραπέμπεται ως έκτακτο και μείζον στη Γ.Σ. που καλείται ειδικά γι’ αυτό το σκοπό. Ο γραμματέας τηρεί πρακτικά και συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον τις αποφάσεις που λαμβάνονται και τις βασικές θέσεις που αναπτύχθηκαν κατά τη συνεδρίαση. Ο ταμίας κρατά τα οικονομικά της Κίνησης και οργανώνει τις συναλλαγές της (πληρωμές – εισπράξεις) με εντολή της Σ.Ε. στην οποία και λογοδοτεί άμεσα.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Οι θεματικές ομάδες (αριθμός και μέλη) καθορίζονται από τη Σ.Ε. Έχουν ως αντικείμενο την εξειδικευμένη επεξεργασία θεμάτων και θέσεων που απαιτούν ιδιαίτερες επιστημονικές, τεχνικές ή άλλες γνώσεις. Λειτουργούν ως υποστηρικτικός μηχανισμός της Σ.Ε. Αποτελούνται τουλάχιστον από 3 μέλη προκειμένου να λειτουργούν και να επικοινωνούν καλύτερα.  Ένα μέλος της Θ.Ο. είναι ταυτόχρονα και μέλος της Σ.Ε. ως δίαυλος άμεσης επικοινωνίας των δύο οργάνων.

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΠΟΡΟΙ

Η Δημοτική Κίνηση «Κοζάνη – Τόπος να ζεις»  στηρίζεται κυρίως στην οικονομική ενίσχυση – εισφορά των μελών της και εθελοντική των  φίλων της και σε κάθε άλλο νόμιμο πόρο. Ορίζεται το ποσό των 5 € για την εγγραφή μέλους και ετήσια εισφορά  20 €, η οποία για φοιτητές ή ανέργους  καθορίζεται στα 10 €. Η εισφορά μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση τη Σ.Ε.. Σε έκτακτες συνθήκες (εκλογές κλπ.) μπορεί να αποφασίζεται έκτακτη εισφορά από τη Σ.Ε.

Τα μέλη της Δημοτικής Κίνησης που καταλαμβάνουν αμειβόμενες θέσεις ευθύνης στο Δήμο, στο Δημοτικό Συμβούλιο ή στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου συνεισφέρουν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, σε μηνιαία βάση στα οικονομικά της Κίνησης μέσω της μηνιαίας αντιμισθίας τους ή της αποζημίωσης που λαμβάνουν λόγω της θέσης που ανέλαβαν.

5. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

Η Δημοτική Κίνηση αντιπροσωπεύεται και εκπροσωπείται από μέλος της  ή από επιτροπή μελών της Σ.Ε. που διαμορφώνεται κατά θέμα ή περίπτωση με απόφαση της Σ.Ε. προς τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οργανώσεις,  συλλόγους, κόμματα κλπ. Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι εξ’ αντικειμένου εκπρόσωποι και αντιπρόσωποι της Δημοτικής Κίνησης ειδικά για τα θέματα που άπτονται των ζητημάτων του Δημοτικού Συμβουλίου.  Ενώπιον των δικαστηρίων η Κίνηση εκπροσωπείται από όλη τη Σ.Ε.

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Για τους εκλεγμένους εκπροσώπους της Δημοτικής Κίνησης στο δημοτικό συμβούλιο εφαρμόζεται η αρχή του περιορισμού των θητειών. Δεν μπορεί οποιοδήποτε μέλος να είναι εκπρόσωπος της Δημοτικής Κίνησης «Κοζάνη Τόπος να ζεις» στο Δημοτικό Συμβούλιο για παραπάνω από δύο δημοτικές θητείες. Ο περιορισμός των δυο θητειών ισχύει και για την περίπτωση εκλεγμένου Δημάρχου.

Ο υποψήφιος δήμαρχος με τον οποίο θα κατέρχεται στις δημοτικές εκλογές η Δημοτική Κίνηση εκλέγεται κατά τη διάρκεια ειδικής Γ.Σ. με ψηφοφορία των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Δημοτικής Κίνησης. Σε περίπτωση που ο επικεφαλής της Παράταξης είναι εν ενεργεία Δήμαρχος, κατέρχεται στις δημοτικές εκλογές ως υποψήφιος – επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης ex officio (μέχρι δύο θητείες), δεδομένης της δημοκρατικής του νομιμοποίησης από το διευρυμένο εκλογικό σώμα των δημοτών που τον εξέλεξαν στις δημοτικές εκλογές.

 

Κοζάνη, Οκτώβριος 2019