Αναδιάρθρωση Οικονομικής Υπηρεσίας με βαρύτητα στο Γραφείο Προμηθειών

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΑΔ 1060/67973/6-11-2014 ΑΔ 241/6513/17-2-2017

Μετακινήσεις προσωπικού και ενίσχυση του Γρ. Προμηθειών. Εμπέδωση λογικής κεντρικών προμηθειών για όλο τον Δήμο μέσω του Γρ. Προμηθειών.

Αναδιάρθρωση οικονομικής υπηρεσία με βαρύτητα στο Γραφείο προμηθειών

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Πιστοποιητικό DQS με αριθμό 30551539

Τυποποίηση διαδικασιών οικονομικής διαχείρισης για επίτετξη διαφάνειας

Μείωση του χρόνου αποπληρωμής των προμηθευτών και αποκατάσταση αξιοπιστίας Δήμου έναντι προμηθευτών και αγοράς συνολικά

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Κατάσταση πληρωμένων δαπανών 2018

Μέσος όρος πλρωμής δαπανών για το 2018 54 ημέρες (αφορά 5158 παραστατικά συνολικής αξίας 7.722.620,49€)

Αποκατάσταση αξιπιστίας Δήμου έναντι προμηθευτών του και της αγοράς συνολικά

Αλλαγή Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, με στόχο τη βελτίωση λειτουργίας της οικονομικής υπηρεσίας και του συνόλου του Δήμου

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

23,528.06 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Σύμβαση 43587/3-8-2015

Αλλαγή Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, με στόχο τη βελτίωση λειτουργίας της οικονομικής υπηρεσίας και του συνόλου του δήμου

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) Δήμου και προσαρμογή του στα νέα δεδομένα

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΑΔΣ 755.2018

Η αλλαγή του ΟΕΥ εντάσσεται στη ευρύτερη πολιτική του Δήμου περί αναδιοργάνωσης του Δήμου που εμπεριέχει την τυποποίηση των διαδικασιών, την αποσαφήνιση των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας και την υλοποίηση εσωτερικών ελέγχων αποδοτικότητας

Τροποποίηση Οργανογράμματος Δήμου και προσαρμογή του στα νέα δεδομένα

Μετατροπή των καθαριστριών μειωμένου ωραρίου σε πλήρους (11 άτομα, περί τις 80.000€ ετησίως)

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΦΕΚ 1079Β.29-3-2017

Πεποίθηση της Δημοτικής Αρχής είναι ότι με ελαστικές σχέσεις εργασίας και λογικές "απασχόλησης" δεν μπορούν να συνεχίσουν να αναπαράγονται. Εμπράκτως στηρίζουμε τα εργασιακά δικαιώματα όπως ορίζονται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και κάνουμε παρεμβάσεις για την δημιουργία ενός αξιοκρατικού περιβάλλοντος εργασίας

Μετατροπή των καθαριστριών μειωμένου ωραρίου σε πλήρους (11 άτομα, περί τις 80.000€ ετησίως)

Πρόσληψη 43 ατόμων μόνιμου προσωπικού στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος (37 από την προκήρυξη 3Κ/2018 και 6 από την προκήρυξη 32599/01/2018-1ΠΔ/2018)

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΑΔΣ 593.2017 ΦΕΚ 4.ΑΣΕΠ 2/2/2018

Πεποίθηση της Δημοτικής Αρχής είναι ότι με ελαστικές σχέσεις εργασίας και λογικές "απασχόλησης" δεν μπορούν να συνεχίσουν να αναπαράγονται. Εμπράκτως στηρίζουμε τα εργασιακά δικαιώματα όπως ορίζονται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και κάνουμε παρεμβάσεις για την δημιουργία ενός αξιοκρατικού περιβάλλοντος εργασίας

Πρόσληψη 21 ατόμων μόνιμου προσωπικού στην Καθαριότητα, ως έμπρακτη επιλογή στήριξης του δημόσιου χαρακτήρα των συγκεκριμένων υπηρεσιών, αλλά και έμπρακτη στήριξη του μειωμένου μόνιμου προσωπικού

Συντήρηση-αναβάθμιση-βελτίωση εγκαταστάσεων αμαξοστασίου

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Βεβαίωση περαίωσης (ΑΠ 56383/24-11-2016)

Δημιουργία επιχειρησιακού κέντρου για εργοδηγό και επιφυλακή στον συγκεκριμένο χώρο. Υλοποίηση εκβραχισμού στο αμαξοστάσιο

Συντήρηση των εγκαταστάσεων του Αμαξοστασίου, μετά από την δημιουργία επιχειρησιακού κέντρου για εργοδηγό και επιφυλακή στον συγκεκριμένο χώρο

Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Κοζάνης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1,108,200.00 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Συμβάσεις 26130/7-8-2018, 26312/9-8-2018, 27776/28-8-2018, 29651/12-9-2018

Η προμήθεια περιελάμβανε 2 απορριματοφόρα, 1 ελαστικοφόρο φορτωτή, έναν εσκαφέα-φορτωτή και ένα καλαθοφόρο

Αγορά νέων μηχανημάτων έργου (JCB και άλλα βαριά οχήματα) που κάνουν την εργασία του προσωπικού πιο ασφαλή και αποδοτική

Ενεργοποίηση πλατφόρμας ηλεκτρονικής διαβούλευσης και χρήση για την διενέργεια δημόσιων ηλεκτρονικων διαβουλεύσεων με την κοινωνία

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Έχουν διενεργηθεί πάνω από 15 διαβουλεύσεις

Ενεργοποίηση πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης που διενέργησε πολλές δημόσιες διαβουλεύσεις

Ενεργοποίηση ψηφιακής υπογραφής στο σύνολο των διευθυντών και των προϊσταμένων

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΑΔ 1523/35227/2-8-2016

Ολοκληρώθηκε η προμήθεια του hardware και είναι σε εξέλιξη η προσπάθεια συστηματικής χρήσης ψηφιακής και όχι συμβατικής υπογραφής

Ενεργοποίηση ψηφιακής υπογραφής στο σύνολο των διευθυντών και των προϊσταμένων

Ενοποίηση βάσεων γεωχωρικών δεδομένων (GIS) Δήμου και ΔΕΥΑΚ (υποδομών και υπερδομών) και δημιουργία κοινής εφαρμογής

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

193,316.00 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Συμβάσεις 30098/28-6-2017, 30566/30-6-2017, 52562/3-11-2017, 54768/15-11-2017

Η ψηφιακή αποτύπωση στον χώρο όλων των παγίων και των υποδομών του Δήμου είναι ένα εξαρετικά χρήσιμο εργαλείο για έγκαιρη και σωστή πολιτική απόφαση. Επόμενος στόχος να γίνουν αυτά τα δεδομένα κτήμα όλης της κοινωνίας μέσω δημοσιοποίησης τους σε ιστοσελίδα του Δήμου

Ενοποίηση βάσεων γεωχωρικών δεδομένων (GIS) Δήμου και ΔΕΥΑΚ (υποδομών και υπερδομών) και δημιουργία κοινής εφαρμογής

Ένταξη των λειτουργιών των Σχολικών Επιτροπών στον υπηρεσιακό μηχανισμό του Δήμου (Τμήμα Παιδείας)για την ασφαλέστερη κα αποδοτικότερη λειτουργία

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΑΔΣ 69/2017

Ένταξη των λειτουργιών των Σχολικών Επιτροπών στον υπηρεσιακό μηχανισμό του Δήμου για την ασφαλέστερη κα αποδοτικότερη λειτουργία

Ολοκλήρωση έργου “Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κοζάνης”

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1,575,527.30 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΣΠΑ 2007-2013

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ (ΑΠ 9742/2-3-2016)

Ολοκλήρωση έργου καινούριας πλατείας

Ολοκλήρωση έργου ” Δομή στήριξης ατόμων με νοητική στέρηση και συνοδές ψυχικές διαταραχές (αυτισμό) – Κέντρο ημερήσιας φροντίδας – Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης “

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3,236,914.24 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΣΠΑ 2007-2013

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ (19-2-2016)

Ολοκλήρωση Δομής Στήριξης Ατόμων με Αυτισμό

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Αιανής

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

324,654.31 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016/LEADER

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ (ΑΠ1451/12-1-2018)

Ολοκλήρωση πλατείας Αιανής

Προσθήκη 7 νέων αιθουσών διδασκαλίας στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1,600,000.00 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΣΠΑ 2014-2020

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΠ 14952.23-5-2019)

Η μελέτη του έργου εκπονήθηκε από το Τμήμα Μελετών. Το έργο βρίσκεται σε διαδικασία δημοπράτησης

Προσθήκη τεσσάρων (4) αιθουσών στο 18ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

253,726.47 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Σύμβαση 52803/6-11-2017

Η μελέτη του έργου εκπονήθηκε από το Τμήμα Μελετών

Σχολεία 13ο -18ο – Μελέτες

Ωρίμανση έργου δημιουργίας νέων κοιμητηριακών υποδομών Δήμου Κοζάνης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

362,926.83 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Προγραμματική Σύμβαση 18/7/2016

Ολοκλήρωση παράδοσης τμήματος μελετών έργου. (Προμελέτη οδοποιιας, φυτοτεχνικών, διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, φυτεύσεων. Οριστική μελέτη κτιρίων εκκλησίας νεκροστασίων, WC, αίθουσας δεξιώσεων, κιοσκίων. Τοπογραφική μελέτη). Προεκτίμηση Κόστους άνω των 9.150.000,00 €

Νεκροταφεία – Μελέτες

Συντήρηση και επισκευή στέγης Ειδικού Σχολείου

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

243,322.11 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΑΕΠ 541/ΣΑΤΑ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Σύμβαση 11257/3-4-2018

Η μελέτη του έργου εκπονήθηκε από το Τμήμα Μελετών

Μελέτη και έναρξη εργασιών αποκατάστασης Ειδικού Δημοτικού Σχολείου, Αίθουσα Τέχνης, Υπαίθριο θέατρο

Ενεργειακή αναβάθμιση αίθουσας τέχνης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

55,719.25 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Σύμβαση 4314/7-2-2017

Μελέτη και έναρξη εργασιών αποκατάστασης Αίθουσας Τέχνης

Συντήρηση Υπαίθριου Θεάτρου Κοζάνης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

60,252.52 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΑΤΑ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Βεβαίωση περαίωσης (ΑΠ 23858/16-7-2018)

Μελέτη και έναρξη εργασιών αποκατάστασης Υπαίθριου Θέατρου

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

175,911.36 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 17/4/2019

Εκπόνηση μελετών και έναρξη εργασιών για 25 νέες πιστοποιημένες παιδικές χαρές

Ολοκλήρωση Ανάπλασης Ανατολικής Εισόδου Πόλης Κοζάνης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΩΡΙΜΑΝΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

893,000.00 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΑΔΣ 779/2017

Η μελέτη του έργου εκπονήθηκε από το Τμήμα Μελετών. Το έργο έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση (Απόφαση ένταξης 311/13-12-2016) από το ΕΑΠ 2012-2016 ποσού 500.000,00€. Εκκρεμεί η έγκριση της μελέτης από την ΑΔΗΔΜ

Ολοκλήρωση Ανάπλασης Ανατολικής Εισόδου Πόλης Κοζάνης

Ανακατασκευή Αύλειου Χώρου & Χώρου Γηπέδων Μπάσκετ στο ΔΑΚ Κοζάνης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

46,177.60 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΑΕ 016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ (22290/3-7-2018)

Κατασκευή Γηπέδου μπάσκετ στην ΤΚ Κοίλων

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

21,807.86 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΑΤΑ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΑΔΣ 282/2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ανακατασκευή Αύλειου Χώρου & Χώρου Γηπέδων Μπάσκετ στο ΔΑΚ Κοζάνης+Κατασκευή Γηπέδου μπάσκετ στην ΤΚ Κοίλων

Ολοκλήρωση Β1 σταδίου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού Κοζάνης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

78,164.64 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (4/5/2016)

Ολοκλήρωση Β1 σταδίου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού Κοζάνης

Στελέχωση Γραφείου Πολιτικής Προστασίας

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Απόφαση Δημάρχου 1049/2015

Το 2015 αποφασίστηκε ότι πρέπει να δωθεί προτεραιότητα σε ζητήματα πολιτικής προστασίας με έμφαση σε πρώτο χρόνο στην εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων και στην στελέχωση αυτοτελούς γραφείου.

Δημιουργία και στελέχωση Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας

Εκπόνηση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και συνεπειών λόγω σεισμού και μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Μνημόνιο ενεργειών για την αντιπετώπιση συνεπειών λογω σεισμού Μνημόνιο ενεργειών για την αντιμετώπιση συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού

Το 2015 αποφασίστηκε ότι πρέπει να δωθεί προτεραιότητα σε ζητήματα πολιτικής προστασίας με έμφαση σε πρώτο χρόνο στην εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων και στην στελέχωση αυτοτελούς γραφείου.

Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων για πλημμύρες, σεισμούς, αντισεισμική προστασία, αντιμετώπιση πυρκαγιών, κλπ

Εκλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και συνδρομή στην ανεξάρτητη λειτουργία του

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΑΔΣ 44/2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Διενέργεια 28 (2015), 22(2016), 25(2017) ΚΑΙ 20(2018) διαμεσολοβήσεων για ισάριθμες καταγγελίες πολιτών

Εκλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και συνδρομή στην ανεξάρτητη λειτουργία του

Στήριξη και διάδοση του θεσμού του Συμπαραστάτη σε όλη τη χώρα

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Απολογισμός ΣτΔ 2015 Απολογισμός ΣτΔ 2016 Απολογισμός ΣτΔ 2017 Απολογισμός ΣτΔ 2018

Συμμετοχή στην Πανελλήνια Συνδιάσκεψη του Δικτύου Συμπαραστατών του Δημότη και της Επιχείρησης και Περιφερειακών Συμπαραστατών του Πολίτη και της Επιχείρησης και Περιφερειακών Συμπαραστατών του Πολίτη και της Επιχείρησης στην Αθήνα, Πανελλήνια Συνδιάσκεψη στη Ρόδο, Επίσκεψη των Συμπαραστατών σε ειδική συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Στήριξη και διάδοση του θεσμού του Συμπαραστάτη σε όλη τη χώρα

Ολοκλήρωση Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου Νέων Κοιμητηρίων Κοζάνης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Απολογισμός Πολεοδομίας 2014-2019

Ολοκλήρωση διαδικασιών για - Την άρση του Καταφυγίου Άγριας Ζωής στο Κουρί. - Την έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού και Βεβαίωσης Τελεσιδικίας από το Δασαρχείο για την περιοχή αναφοράς του ΤΡΣ. - Ανάρτησης – δημοσιοποίηση της μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας. - Την κρίση των ενστάσεων και τη λήψη Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. - Παραλαβή των εγκρίσεων ΣΜΠΕ και Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας και της άρσης του ΚΑΖ στο Κουρί. - Αποστολή φακέλου μελέτης ΤΡΣ για έγκριση και έκδοση ΠΔ. - Συμπλήρωση φακέλου μελέτης ΤΡΣ βάσει επισημάνσεων του Υπουργείου για έγκριση και έκδοση ΠΔ. - Αποστολή του Τ.Ρ.Σ στη Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για διαβίβαση αυτού στο ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.

Συγχώνευση των δύο ΚΕΠ σε ένα

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΦΕΚ 1655Β.6-8-2015

Το 2015 υλοποιήθηκε η συγχώνευση των 2 ΚΕΠ της πόλης προκειμένου να εξασφαλιστεί η λειτουργία σε δύο βάρδιες και τα Σάββατα, προκειμένου το ΚΕΠ να γίνει ακόμα πιο φιλικό και προσιτό στους δημότες.

Συγχώνευση των δύο ΚΕΠ σε ένα ,με θετικά αποτελέσματα όπως: α)μείωση λειτουργικών εξόδων ,β)διεύρυνση ωραρίου γ)έγκυρη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση πολιτών

Εφαρμογή Αντικαπνιστικού νόμου στους κλειστούς δημόσιους χώρους

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Πεπραγμένα Δημ. Αστυνομίας 2015-2019

Σε σύνολο 1090 ελέγχων διαπιστώθηκαν 27 παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα αξίας 23.400,00€

Εφαρμογή Αντικαπνιστικού νόμου στους κλειστούς δημόσιους χώρους

Επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΑΔΣ 307/2015 ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΔΗΜ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας

Λειτουργία Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Πεπραγμένα Δημ. Αστυνομίας 2015-2019

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 63 επισκέψεις σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά τις οποίες έγινε θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των μαθητών από το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας

Λειτουργία Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής

Τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα εγκαταλειμμένα οχήματα και απελευθέρωση πολλών θέσεων στάθμευσης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Πεπραγμένα Δημ. Αστυνομίας 2015-2019

Χαρακτηρίστηκαν συνολικά 353 οχήματα σαν εγκατελειμμένα και έγινε άρση σε 56 περιπτώσεις

Τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα εγκαταλειμμένα οχήματα και απελευθέρωση πολλών θέσεων στάθμευσης

Έλεγχος και τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Πεπραγμένα Δημ. Αστυνομίας 2015-2019

Σε σύνολο 101 ελέγχων διαπιστώθηκαν 9 παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα αξίας 2.700,00€

Έλεγχος και τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς

Μέριμνα για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την κάθε είδους κατάληψη κοινόχρηστων χώρων διασφαλίζοντας τις ελεύθερες ζώνες όδευσης πεζών και οχημάτω

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Πεπραγμένα Δημ. Αστυνομίας 2015-2019

Διενργήθηκαν συνολικά 553 έλεγχοι κοινοχρήστων χώρων και διαπιστώθηκαν 333 παραβάσεις

Μέριμνα για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την κάθε είδους κατάληψη κοινόχρηστων χώρων διασφαλίζοντας τις ελεύθερες ζώνες όδευσης πεζών και οχημάτω

Έλεγχος και τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην κυκλοφορία των πεζών, τη στάση και στάθμευση των οχημάτων, την παράνομη στάθμευση οχημάτων, καθώς και την εφαρμογή των διατάξεων, που αναφέρονται στην κυκλοφορία τροχοφόρων στους πεζόδρομους, πλατείες, πεζοδρόμια και γενικά σε χώρους που δεν προορίζονται για τέτοια χρήση

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Πεπραγμένα Δημ. Αστυνομίας 2015-2019

Διαπιστώθηκαν συνολικά 52017 παραβάσεις

Έλεγχος και τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην κυκλοφορία των πεζών, τη στάση και στάθμευση των οχημάτων, την παράνομη στάθμευση οχημάτων, καθώς και την εφαρμογή των διατάξεων, που αναφέρονται στην κυκλοφορία τροχοφόρων στους πεζόδρομους, πλατείες, πεζοδρόμια και γενικά σε χώρους που δεν προορίζονται για τέτοια χρήση

Οργάνωση, σχεδιασμός και υλοποίηση έργων, δράσεων και πρωτοβουλιών που σχετίζονται με το πέρασμα του τόπου στη Μεταλιγνιτική περίοδο

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Παράρτημα Ι "Οι πρωτοβουλίες του Δήμου Κοζάνης για την μετάβαση της περιοχής μας στην μεταλιγνιτική εποχή"

Οργάνωση και σχεδιασμός θεμάτων που σχετίζονται με το πέρασμα του τόπου στη Μεταλιγνιτική περίοδο

Εκτέλεση δημόσιων δασοτεχνικών έργων δασικής αναψυχής, άθλησης και περιβαλλοντικής ενημέρωσης στο δημόσιο δάσος «ΚΟΥΡΙ» στην περιοχή του Δήμου Κοζάνης της Περεφεριακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

798,788.47 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Σύμβαση 19978/13-7-2018

Η μελέτη προϋπολογισμού 1.870.000€ εκπονήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Ανάπλαση Δάσους “Κουρί”

Δημιουργία νέου δάσους 660 στρεμμάτων στο Δήμο Κοζάνης από τη ΔΕΗ

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Απολογισμός πρασίνου από 1/9/2014 έως 31/7/2019

Ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη δημιουργία νέων δασών 660στρ. από τη ΔΕΗ.

Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος διαχείρισης βιοαποβλήτων – 5ος καφέ κάδος ανακύκλωσης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

270,000.00 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Προγραμματική σύμβαση 26-5-2016, Προγραμματική σύμβαση 11-12-2017, Προγραμματική σύμβαση 4-3-2019

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τη ΔΙΑΔΥΜΑ

Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος διαχείρισης βιοαποβλήτων – 5ος καφέ κάδος ανακύκλωσης. Επίτευξη των στόχων για το έτος 2017. Επέκταση προγράμματος

Πιλοτική εφαρμογή για  το ρεύμα συλλογής τηγανελαίων (συν. Πλατάνια)

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Δελτίο Τύπου τηγανέλαια

Έχουν τοποθετηθεί 13 κάδοι

Πιλοτική εφαρμογή για  το ρεύμα συλλογής τηγανελαίων (συν. Πλατάνια)

Υλοποίηση προγράμματος αντικατάστασης συμβατικών μέσων αποθήκευσης ΑΣΑ

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

845,618.00 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Σύμβαση 33795.18-7-2017, ΑΟΕ 399.2018

Ολοκληρώθηκε η 1η φάση με την προμήθεια και τοποθέτηση 12 υπόγειων συστημάτων και ενός γερανού και είναι σε εξέλιξη η 2η φάση που περιλαμβάνει την προμήθεια άλλων 43 καθώς και 2 γερανών για την αποκομιδή τους

Υλοποίηση α΄ φάσης του  προγράμματος αντικατάστασης συμβατικών μέσων αποθήκευσης ΑΣΑ. Σχεδιάζεται και ετοιμάζεται να δημοπρατηθεί η β΄ φάση

Δράσεις ευαισθητοποίησης για περιβαλλοντική προστασία

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Απολογισμός πρασίνου από 1/9/2014 έως 31/7/2019

Πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις με πρωτοβουλία του Δήμου: α) Δίκτυο εθελοντών καθαριότητας & πρασίνου, όπου υπογράφηκαν οχτώ (8) Σύμφωνα Συνεργασίας με συλλόγους και εθελοντές του Δήμου β) Χριστουγεννιάτικος στολισμός Δημοτικού Κήπου με σχολεία του Δήμου γ) Beuys, εικαστικό έργο με το ειδικό εργαστήρι Κοζάνης δ) Let ‘s do it (συμμετείχαν 47 φορείς) στ) Κλιματική αλλαγή ζ)Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας

Δράσεις ευαισθητοποίησης σε ζητήματα καθαριότητας, ανακύκλωσης και ποιότητας ζωής

Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης χώρου αμαξοστασίου

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

46,776.46 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Βεβαίωση περαίωσης 1856/23.1.2019

Βελτίωσης των εγκαταστάσεων του χώρου του αμαξοστασίου

Ηλεκτρονική διαχείριση της αποθήκης του συνεργείου οχημάτων

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4,658.68 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Σύμβαση 6886/2-3-2018

Ηλεκτρονική διαχείριση της αποθήκης του συνεργείου οχημάτων

Εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς  

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Απολογισμός δράσεων αδέσποτα ζώα συντροφιάς

Περισυλλογές/Στειρώσεις >1000, Υιοθεσίες >120, Μητρώο καταγραφής δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς >1300 καταγραφές

Εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς