Σύμφωνο Συνεργασίας με πόλη Lu cheng της Κίνας

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

3.ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Σύμφωνο συνεργασίας

Υπεγράφη τον Ιανουάριο του 2017 με τον Δήμαρχο της πόλης Lucheng Hu Xiaodong, της περιοχής WENZHOU της Κίνας. Στο μνημόνιο συνεργασίας περιλαμβάνεται η ανάπτυξη των σχέσεων και της συνεργασίας των δύο πόλεων σε τομείς όπως η οικονομία, ο πολιτισμός, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η εκπαίδευση.

Σύμφωνο Συνεργασίας με πόλη Lu cheng της Κίνας

Δενδροφυτεύσεις με εθελοντικούς φορείς

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Απολογισμός πρασίνου από 1/9/2014 έως 31/7/2019

• με το Φυσιολατρικό Σύλλογο «Το Δάσος» Πετρανών και μαθητές Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου • στην ΤΚ Καρυδίτσας και τον Πολιτιστικό Σύλλογο στην περιοχή Αγίας Παρασκευής

Εκδηλώσεις – κοινές δράσεις με Δήμο Αλέξινατς και Χισάρ

Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράμματος 2016-2020

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΕΥΑΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΑΔΣ 189/2016

Έγκριση νέου Επιχειρησιακού Σχεδίου

Αναδιάρθρωση οργανογράμματος

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΕΥΑΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Σύμβαση 113/2016

Το 2017 παραδόθηκε από εξωτερικό συνεργάτη, στα πλαίσια σχετικής σύμβασης, πρόταση αναδιάρθρωσης του οργανογράμματος της εταιρείας

Εκπόνηση νέου οργανόγραμματος

Μεταφορά υπηρεσίας σε νέο μισθωμένο κτίριο για μείωση λειτουργικού κόστους

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΕΥΑΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Η ΔΕΥΑΚ μεταφέρθηκε στο νέο κτίριο στα μέσα του 2016

Επίλυση στεγαστικού σε νέο κτίριο (μείωση λειτουργικού κόστους).

Βελτίωση διαδικασίας ηλεκτρονικών πληρωμών

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΕΥΑΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Δελτίο τύπου ηλεκτρονικές πληρωμές

Βελτίωση ηλεκτρονικών υπηρεσιών (ηλεκτρονικές πληρωμές κλπ.)

ΔιαπραγματεύσεΙς με ΔΕΗ για νέα σύμβαση παροχής θερμικής ενέργειας Τ/Θ

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΕΥΑΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Απολογισμός πεπραγμένων τηλεθέρμανση

Ολοκληρώθηκε η διαπραγμάτευση και υπογράφηκε η Νέα Σύμβαση Παροχής θερμικής ενέργεια με την Δ.Ε.Η., μια εκκρεμότητα 10 και πλέον ετών, γεγονός απαραίτητο για την απροσκοπτή χρηματοδότηση των έργων της Τηλεθέρμανσης.

Έναρξη διαπραγματεύσεων με ΔΕΗ για νέα σύμβαση παροχής θερμικής ενέργειας Τ/Θ

Προγράμμα LBS Augmented Reality Assistive System for Utilities Infrastructure Management through Galileo and EGNOS “L.A.R.A.”

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΕΥΑΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

64,887.50 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Horizon 2020

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Παρουσίαση νέες τεχνολογίες

Το πρόγραμμα LARA στοχεύει στην ανάπτυξη μιας φορητής συσκευής η οποία βοηθάει τους εργαζόμενους στις εργασίες πεδίου. Στην πράξη καθοδηγεί τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας γνωστοποιώντας τους τι συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, σαν μια «ακτινογραφία» η όποια θα απεικονίζει σε πραγματικό χρόνο και χώρο τα υπόγεια δίκτυα υποδομών

Συμμετοχή σε εγκεκριμένα   Ευρωπαϊκά προγράμματα (Horizon 2020, Interreg κλπ.) όπως:

Επέκτασης υφιστάμενου δικτύου διανομής τηλεθέρμανσης για την διασύνδεση νέων καταναλωτών

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΕΥΑΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2,642,252.79 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΣΠΑ 2007-2013/ΕΠΠΕΡΑΑ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Απολογισμός πεπραγμένων τηλεθέρμανση

Συμμετοχή σε εγκεκριμένα   Ευρωπαϊκά προγράμματα (Horizon 2020, Interreg κλπ.) όπως:

Πρόγραμμα «Κύκλος αστικού νερού-ενέργειας: από την πηγή στον τελικό καταναλωτή και επιστροφή στο περιβάλλον – ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΡΟΥ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (Urban water-energy cycle: from its source to its end-users and back to the environment – WATENERGY CYCLE)

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΕΥΑΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

128,461.00 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Interreg Balkan-Mediterranean 2014-2020

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Παρουσίαση νέες τεχνολογίες

Οι στόχοι του έργου είναι : 1)Αύξηση της χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής αποδοτικότητας της αλυσίδας διαχείρισης πόσιμου νερού. 2)Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού μέσω της μείωσης του μη ανταποδοτικού νερού και της μείωσης της κατανάλωσής του. 3) Ανάκτηση ενέργειας μέσω της προμήθειας και εγκατάστασης συσκευών παραγωγής ενέργειας στο δίκτυο ύδρευσης. 4) Ανάπτυξη ικανοτήτων για την ανακύκλωση του νερού και συγκομιδή βρόχινου νερού, ώστε να χρησιμοποιείται για το πότισμα δημόσιων χώρων πρασίνου (π.χ. πάρκα, δρόμους, πλατείες, κήπους κλπ) και για τις λειτουργικές ανάγκες των επιχειρήσεων ύδρευσης. 5) Εφαρμογή μεθοδολογίας μείωσης της τρωτότητας των συστημάτων διαχείρισης υδατικών πόρων σε συνάφεια με τις εκάστοτε συνθήκες κλιματικής αλλαγής.

Συμμετοχή σε εγκεκριμένα   Ευρωπαϊκά προγράμματα (Horizon 2020, Interreg κλπ.) όπως:

Μελέτη επέκτασης δικτύου τηλεθέρμανσης στους οικισμούς Κρόκου & Δρεπάνου

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΕΥΑΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

379,764.33 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΚ (50%) - ΕΑΠ 2012-2016 (50%)

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Απολογισμός πεπραγμένων τηλεθέρμανση

Το έργο υλοποιήθηκε με προγραμματική σύμβαση με την ΑΝΚΟ και ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2018. Με βάση την μελέτη τα απαιτούμενα έργα ανέρχονται σε 25.000.000,00 Ευρώ. Έχουν ληφθεί όλες οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις προκειμένου άμεσα να υποβληθεί στο πρόγραμμα ΕΠΕΡΑΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης. Επίσης, στα πλαίσια της ίδιας μελέτης έχουν ετοιμασθεί τα τεύχη δημοπράτησης των απαραίτητων έργων και προμηθειών των θερμικών υποσταθμών (περίπου 2000 Θ/Υ).

Συμμετοχή σε εγκεκριμένα   Ευρωπαϊκά προγράμματα (Horizon 2020, Interreg κλπ.) όπως:

Αξιολόγηση του επιπέδου λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης των Δημοτικών Διαμερισμάτων Αιανής και Κρόκου της ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ και διερεύνηση σημείου σύγκλισης αποδοτικής και ανταποδοτικής χρήσης του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΕΥΑΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

155,000.00 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΚ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Έργα Μελέτες ΔΕΥΑΚ 2014-2019

Ολοκλήρωση μελέτης για δίκαιη τιμολογιακή πολιτική

Αναβάθμιση εκσυγχρονισμός υφιστάμενου παλαιού αγωγού προσαγωγής και Τηλεθέρμανσης Κοζάνης.

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΕΥΑΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2,613,573.00 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΣΠΑ 2014-2020/ΕΠΠΕΡΑΑ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Απολογισμός πεπραγμένων τηλεθέρμανση

Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για εργασίες πρασίνου

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

59,999.88 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Περιληπτική Διακήρυξη 7354.8-3-2019

Πραγματοποίηση 6 Λαϊκών συνελεύσεων (Κρόκος, Κλείτος, Άγ. Δημήτριος, Κοιλάδα, Ποντοκόμη, Πολύμυλος) και 7 ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων

Διενέργεια λαικών συνελεύσεων σε τοπικές κοινότητες

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

http://kozan.gr/archives/58787

Πραγματοποιήθηκαν 14 Λαϊκές συνελεύσεις (Κρόκος, Κλείτος, Άγ. Δημήτριος, Κοιλάδα, Ποντοκόμη, Πολύμυλος, Πλατάνια, Σκρκα, Μεταμόρφωση, Βατερό, Μαυροδένδρι, Κερασιά, Μηλιά, Λιβερά-Σιδερά )

Εφαρμογή πολιτικής ανοιχτών γραφείων από όλους τους αιρετούς και τον Δήμαρχο

Προγραμματική Σύμβαση με ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. και ΟΣΕ Α.Ε. για το έργο: Ανάπλαση και Αξιοποίηση Περιοχής «Σιδηροδρομικός Σταθμός» της πόλεως της Κοζάνης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Προγραμματική Σύμβαση 34637.27-7-2017

   ΟΣΕ

Πρωτόκολλο συναντίληψης και συνεργασίας με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με αντικείμενο την αξιοποίηση του στρατοπέδου Μακεδονομάχων και του πρώην Στρατοπέδου Ψυχογιού

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Πρωτόκολλο συναντίληψης και συνεργασίας 18663.26-6-2019

ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ

Εγκατάσταση και λειτουργική υποστήριξη συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας οχημάτων

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

13,200.00 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Σύμβαση 30259.29-6-2017

ΚΟΥΡΙ

Προμήθεια φυτών – δενδρυλλίων

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

5,409.31 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Σύμβαση 14195.2-5-2018

ΞΕΝΙΑ

Υλοποίηση ενεργειών, σε συνεργασία με άλλους φορείς, για την λειτουργία Καλλιτεχνικού Σχολείου στην Κοζάνη

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΑΔΣ 674.2017

Διεκδίκηση λειτουργίας Καλλιτεχνικού Σχολείου

Υλοποίηση ενεργειών, σε συνεργασία με άλλους φορείς, για την αξιοποίηση του αεοδρομίου της Κοζάνης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

3.ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Έγιναν επαφές με σχολές εκπαίδευσης πιλότων με σκοπό την λειτουργία του αεροδρομίου Κοζάνης ως Αεροδρόμιο γενικής αεροπορίας.Αποτέλεσμα των επαφών αυτών ήταν η εγκατάσταση εταιρείας εκπαίδευσης πιλότων στην Κοζάνη κάνοντας μια μεγάλη επένδυση και προσελκύοντας μεγάλο αριθμό σπουδαστών στην Κοζάνη.

Αξιοποίηση Αεροδρομίου Φίλιππος Κοζάνης

Ολοκλήρωση Μελετών έργων υποδομών νέου οικισμού Ποντοκώμης (Α΄ & Β’ Φάση)

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

723,687.54 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Πρακτικό 8066.1-3-2017, Έγγραφο ΑΝΚΟ 27769.27-8-2018

Σημαντικά βήματα στη Μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης.

Υλοποίηση ενεργειών με αποτέλεσμα τη δημόσια δέσμευση προέδρου της ΔΕΗ για χρηματοδότηση μετακίνησης Πυλώνων στο Νέο Οικισμό Ποντοκώμης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Παράρτημα ΙΙ "Ποντοκώμη -Απολογισμός"

Δέσμευση ΔΕΗ για μετακίνηση πυλώνων υψηλής τάσης.

Υλοποίηση ενεργειών με στόχο την ολοκλήρωση από τη ΔΕΗ του Σχεδίου Μετεγκατάστασης και αποστολή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 30-4-2018

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Ακρινή

Μελέτη δημιουργίας πάρκων τσέπης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

20,000.00 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΑΔΣ 633.2016

Οργάνωση και σχεδιασμός θεμάτων που σχετίζονται με το πέρασμα του τόπου στη Μεταλιγνιτική περίοδο. Συνεργασία με τους φορείς της περιοχής με πρωτοβουλία του Δήμου Κοζάνης.

Μελέτη υπόγειων νερών πόλης Κοζάνης για αστικό και περιαστικό πράσινο

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

60,000.00 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Προγραμματική σύμβαση 30738.3-7-2017

Διεκδίκηση και επίτευξη να τεθεί η Δυτική Μακεδονία στις περιφέρειες υψηλής προτεραιότητας της Ε.Ε. για τη μετάβαση στη μεταλιγνιτική περίοδο

Προμήθεια μηχανημάτων καθαρισμού οδών

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

34,809.28 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Σύμβαση 2664.30-1-2019

Διεκδίκηση ένταξης στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και επίτευξη αποδοχής σχετικού αιτήματος για συνεισφορά από των δικαιωμάτων από τον εκπλειστηριασμό του CO2.

Ολοκλήρωση Τοπικού Ρυμοτομικού Σχέδίου Αθλητικού Κέντρου Αιανής

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Απολογισμός Πολεοδομίας 2014-2019

Παραλαβή επιστρεφόμενου φακέλου από Υπουργείο Εκκίνηση διαδικασίας ανασύνταξης – επικαιροποίησης των αποφάσεων του φακέλου Παραλαβή της έγκρισης της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας

Έλεγγχος και χαρακτηρισμός αυθαιρέτων κατασκευών

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Απολογισμός Πολεοδομίας 2014-2019

Διαπίστωση αυθαιρέτων κατασκευών (144), Εισηγήσεις προς ΣΥΠΟΘΑ (75), Συνολικά ποσά βεβαιωθέντων προστίμων (524.639,17€)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΡΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΕΥΑΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

528,731.29 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΣΠΑ 2014-2020

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Έργα Μελέτες ΔΕΥΑΚ 2014-2019

Το έργο βρίσκεται σε φάση εκτέλεσης σύμβασης

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΡΕΠΑΝΟΥ, ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ, ΒΟΣΚΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΛΟΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΕΥΑΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

184,390.24 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΣΠΑ 2014-2020

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Έργα Μελέτες ΔΕΥΑΚ 2014-2019

Το έργο βρίσκεται σε φάση εκτέλεσης σύμβασης

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΣΚΗΤΗΣ Δ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΕΥΑΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

158,709.68 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΣΠΑ 2014-2020

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Έργα Μελέτες ΔΕΥΑΚ 2014-2019

Το έργο βρίσκεται σε φάση εκτέλεσης σύμβασης

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΣΙΔΕΡΑ ΚΑΙ ΛΙΒΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΕΥΑΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

199,108.96 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΣΠΑ 2014-2020

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Έργα Μελέτες ΔΕΥΑΚ 2014-2019

Το έργο βρίσκεται σε φάση εκτέλεσης σύμβασης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ.Κ. ΔΡΕΠΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΕΥΑΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2,156,111.79 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΣΠΑ 2014-2020

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Έργα Μελέτες ΔΕΥΑΚ 2014-2019

Το έργο βρίσκεται σε φάση εκτέλεσης σύμβασης

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Τ.Κ. ΡΟΔΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΕΥΑΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

69,153.21 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΣΠΑ 2014-2020

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Έργα Μελέτες ΔΕΥΑΚ 2014-2019

Το έργο βρίσκεται σε φάση εκτέλεσης σύμβασης

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΕΥΑΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

254,110.00 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΣΠΑ 2014-2020

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Έργα Μελέτες ΔΕΥΑΚ 2014-2019

Το έργο βρίσκεται σε φάση εκτέλεσης σύμβασης

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΕΥΑΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1,774,193.55 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΣΠΑ 2014-2020

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Έργα Μελέτες ΔΕΥΑΚ 2014-2019

Το έργο βρίσκεται σε φάση δημοπράτησης

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΑΝΗΣ Δ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΕΥΑΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1,550,580.02 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΣΠΑ 2014-2020

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Έργα Μελέτες ΔΕΥΑΚ 2014-2019

Το έργο βρίσκεται σε φάση δημοπράτησης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΕΥΑΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

754,202.75 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΣΠΑ 2014-2020

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Έργα Μελέτες ΔΕΥΑΚ 2014-2019

Το έργο βρίσκεται σε φάση δημοπράτησης

ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΒΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΕΥΑΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

790,074.36 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΕΤΑΑ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Έργα Μελέτες ΔΕΥΑΚ 2014-2019

Συνέχιση Λειτουργίας Ξενώνα φιλοξενίας κακοποιοημένων γυναικών

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

440,000.00 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΣΠΑ 2014-2020

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης 431.8-1-19, Απολογισμός ΔΚΠ 2015-2018

Η δομή αποτελεί συνέχεια αυτής που ξεκίνησε να λειτουργεί το 2013 στον Τετράλοφο Κοζάνης με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2007-2013. Η λειτουργία της μεταφέρθηκε σε νέο μισθωμένο κτίριο στην πόλη της Κοζάνης το 2017 και χρηματοδοτείται πλέον από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δημιουργία Κέντρου Κοινότητας

Κατάρτιση Σχεδίου Κοινωνικής Πολιτικής

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Σχέδιο Κοινωνικής Πολιτικής

Συμμετοχές σε δίκτυα και συνεργασίες με άλλους φορείς

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Απολογισμός ΔΚΠ 2015-2018

Συμμετοχή στο Δίκτυο "ΟΡΕΣΤΗΣ", Συμμετοχή στο Δίκτυο Οργανισμών και Υπηρεσιών για την ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών, Συμμετοχή στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων -Προαγωγής Υγείας, Συνεργασία με την ψυχογηριατρική υπηρεσία εταιρεία "Νέστωρ"

Δωρεάν συμμετοχή παιδιών στις Παιδικές Κατασκηνώσεις «ΦΤΕΛΙΟ», της Στέγης Παιδιού «Ο Άγιος Στυλιανός».

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Απολογισμός ΔΚΠ 2015-2018

Η διαδικασία έγινε τα έτη 2015 (74 παιδιά), 2016 (70), 2017 (68), 2018 (46) και είναι σε εξέλιξη για το 2019 και αφορά παιδιά που δεν δικαιούνται δωρεάν συμμετοχή σε κάποιο άλλο κατασκηνωτικό πρόγραμμα και οι οικογένειες τους έχουν χαμηλό εισόδημα

Δράσεις εξωστρέφειας Τμήματος Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Απολογισμός ΔΚΠ 2015-2018

Συγκεντρώσεις γονέων, συγκρότηση επιτροπών γονέων, συμβουλευτική γονέων, συμμετοχή σε δράσεις Χριστουυγέννων και Αποκριάς του Δήμου, συνεργασία με ΙΕΚ

Θεσμοθέτηση διαδικασίας αιτήσεων εγγραφών νηπίων και βρεφών και αξιολόγησης για την τελική κατάταξη με βάση αντικειμενικά κιτήρια εγκεκριμένα με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Απολογισμός ΔΚΠ 2015-2018

Αναβάθμιση/βελτίωση οργανωτικού πλαισίου και λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Απολογισμός ΔΚΠ 2015-2018

Παράγραφος 2.5 αρχείου τεκμηρίωσης

Μεταφορά του Γ Παιδικού Σταθμού στο νέο ιδιόκτητο κτίτιο και ταυτόχρονη ίδρυση νέου Βρεφονηπιακού Τμήματος

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Απολογισμός ΔΚΠ 2015-2018

Από την σχολική περίοδο 2015-2016 ο Γ Παιδικός σταθμός μεταφέρθηκε και λειτουργεί στο νέο κτίριο της οδού Ελ.Μήλιου που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΚΡΙΝΗΣ – ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΡΥΑΚΙΟΥ – ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΕΥΑΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

123,000.00 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΔΜ (50%) - ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΚ (25%) - ΕΑΠ 2012-2016 (25%)

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Έργα Μελέτες ΔΕΥΑΚ 2014-2019

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΣΑΡΙΓΚΙΟΛ ΜΕΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΧΡΩΜΙΟ

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΕΥΑΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

74,400.00 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΚ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Έργα Μελέτες ΔΕΥΑΚ 2014-2019