Νέο εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμών ΔΕ Ελλησπόντου του Δήμου Κοζάνης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΕΥΑΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

155,172.57 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Έργα Μελέτες ΔΕΥΑΚ 2014-2019

Εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Κοζάνης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΕΥΑΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

195,001.67 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016 - ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΚ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Έργα Μελέτες ΔΕΥΑΚ 2014-2019

Αποσυμφόρηση κεντρικού αποχετευτικού συστήματος Κοζάνης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΕΥΑΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

221,903.20 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΚ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Έργα Μελέτες ΔΕΥΑΚ 2014-2019

Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Δρεπάνου

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΕΥΑΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

71,479.89 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016 - ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΚ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Έργα Μελέτες ΔΕΥΑΚ 2014-2019

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την προστασία και τη βέλτιστη διαχείριση καρστικών υδροφορέων τροφοδοσίας υδραγωγείων δήμου Κοζάνης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΕΥΑΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

93,000.00 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016 - ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΚ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Έργα Μελέτες ΔΕΥΑΚ 2014-2019

Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης στις Τ.Κ. Σταυρωτής, Αμυγδαλιάς, Πύργου, Ανατολής και Κοντοβουνίου του Δήμου Κοζάνης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΕΥΑΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

24,180.00 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΚ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Έργα Μελέτες ΔΕΥΑΚ 2014-2019

Υποβολή προτάσεων και ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΣΠΑ 2007-2013

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Παρακολούθηση έργων ΕΣΠΑ 2014-2020

Έχουν υποβληθεί συνολικά 16 προτάσεις στο ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020 & στο ΕΠΑΝΕΚ, από αυτές οι 10 έχουν ενταχθεί με συνολικό προϋπολογισμό 17.682.326,05 € οι τρεις έχουν απορριφθεί και οι άλλες τρεις είναι σε αξιολόγηση.

Ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ 2007-2013:

Υποβολή προτάσεων και ένταξη στο πρόγραμμα Φιλόδημος Ι και ΙΙ

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΣΠΑ 2007-2013

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Παρακολούθηση έργων Φιλόδημος

Έχουν υποβληθεί συνολικά 7 προτάσεις στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι & ΙΙ, από αυτές οι 3 έχουν ενταχθεί με συνολικό προϋπολογισμό 951.588,60 € και οι άλλες τέσσερεις είναι σε αξιολόγηση.

Ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ 2007-2013:

Παρακολούθηση υλοποίησης Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

1η Έκθεση αξιλόγησης ΕΠ 2014-2019 Υλοποίηση Δράσεων 2015-2019

Η διαδικασία παρακολούθησης υλοποιήθηκε για το 1ο και το 2ο εξάμηνο του 2016, για το 1ο και το 2ο εξάμηνο του 2017 και για το 2018

Εκπόνηση από τα στελέχη του Δήμου του Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου (για πρώτη φορά χωρίς την συνδρομή εξωτερικού συνεργάτη)

Υλοποίηση δράσεων σε θέματα νέων τεχνολογιών, καινοτομιών και ενέργειας

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Απολογισμός ΕΣ 2014-2015, Απολογισμός ΕΣ 2016, Απολογισμός ΕΣ 2017, Απολογισμός ΕΣ 2018 – Α’ 2019

Οι δράσεις αυτές υλοποιήθηκαν με τη συνδρομή του ειδικού συνεργάτη σε θέματα νέων τεχνολογιών, καινοτομιών και ενέργειας

Συντονισμός λειτουργίας συστήματος διαχείρισης αιτημάτων πολιτών “Γραμμή του Δημότη”

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ 2015 ΓτΔ, ΕΚΘΕΣΗ ΓτΔ 2016, ΕΚΘΕΣΗ ΓτΔ 2017, ΕΚΘΕΣΗ ΓτΔ 2018

Επικαιροποίηση Διαδικασίων Διαχειριστικής Επάρκειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου θεσμικού πλαισίου

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΑΔΣ 281.2016

Αναδιάρθρωση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΚΔΒΚ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΚΔΒΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΑΔΣ 83.2019

Με την 39/2016 ΑΔΣ ΚΔΒΚ συστάθηκε Κοινή Ομάδα Διοίκησης Έργου Δήμου Κοζάνης και ΚΔΒΚ για ττην αναδιάρθρωση του ΟΕΥ και του ΕΚΛ της ΚΔΒΚ αποτελούμενη από αιρετά και υπηρεσιακά στελέχη των δύο φορέων

Εγκαίνια νέου κτιρίου και παράλληλες δράσεις

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΚΔΒΚ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΚΔΒΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Απολογισμός 2018

Στις 10/10/2018 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου κτηρίου με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκοπή Παυλόπουλου και οι παράλληλες δράσεις ξεκίνησαν στις 5 και ολοκληρώθηκαν στις 11 του μήνα.

Κατασκευή νέας Πτέρυγας και Αναμόρφωση-Αναβάθμιση υπάρχουσας Πτέρυγας Β στο ΤΙΑΛΕΙΟ Εκκλησιαστικό Γηροκομείον Κοζάνης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1,772,487.69 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΣΠΑ 2014-2020

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Σύμβαση 33532.15-10-2018

Βελτίωση χάραξης οδικού άξονα Βατερού-Μεταμόρφωσης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

185,435.01 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Σύμβαση 33052.9-10-2018

Οδική ασφάλεια Δήμου Κοζάνης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

91,738.11 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΑΔΣ 299.2019

Πιλοτική Δράση “ΕΜΑΥΤΙΩΝ” Διαμόρφωση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Αυλειου Χώρου του Σχολικού Συγκροτήματος 2ου & 5ου Γυμνασίου Κοζάνης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

45,999.98 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΑΕ047

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Σύμβαση 7252.8-3-2019

Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης του 3ου Γυμνασίου Κόζανης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

113,873.03 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Σύμβαση 54026.13-11-2017

Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Γυμνάσιο Καπνοχωρίου

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

87,515.53 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Σύμβαση 54032.13-11-2017

Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Γυμνάσιο Κρόκου

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

147,676.26 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Βεβαίωση περαίωσης 7572.13-3-2019

Αποκατάσταση οδών Δήμου Κοζάνης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

94,500.00 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Βεβαίωση περαίωσης 33053.9-10-2018

Ανάπλαση χώρων πρασίνου ΔΕ Ελλησπόντου

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

13,393.30 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Βεβαίωση περαίωσης 11928.22-4-2019

Βελτίωση γηπέδου ποδασφαίρου κλπ Ανω Κώμης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

138,325.58 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΑΤΑ-ΣΑΕΠ 141

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Σύμβαση 5107.15-2-2018

Βελτίωση προσβασιμότητας υποδομών Δήμου Κοζάνης για ΑΜΕΑ

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

52,000.00 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Βεβαίωση περαίωσης 7573.13-3-2019

Πολιτιστικό κέντρο Αργίλου

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

457,600.00 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΑΔΣ 808.2018

Οικιστική & Περιβαλλοντική αναβάθμιση ΤΚ ΔΕ Ελληασπόντου,Δ.Ε. Δημ.Υψηλάντη, Πτελέας & Οινόης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

358,981.75 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Σύμβαση 12796.19-4-2018

Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων και κατασκευή νέων

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

140,288.75 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Βεβαίωση περαίωσης 10762.16-4-2019

Εσωτερική Οδοποιία οικισμού Νέας Ποντοκώμης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

981,150.01 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016 (50% ΔΚ - 50&% ΠΔΜ)

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Σύμβαση 26587.9-6-2017

Κτίτιο πολλαπλών χρήσεων Ν.Νικόπολης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

264,666.27 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Βεβαίωση περαίωσης 60473.15-12-2017

Συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση του κτιρίου της βιβλιοθήκης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

299,664.95 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΑΔΣ 856.2018

Εγκατάσταση διάταξης αντικεραυνικής προστασίας τύπου κλωβού σε σχολικά κτίρια

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

23,940.00 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΑΕΠ541

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Βεβαίωση περαίωσης 32006.18-9-2018

Κατασκευή βάσεων-περιφράξεων γηπέδου Αιανής

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

11,497.53 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΑΔΣ 389.2018

Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Κοζάνης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

60,628.96 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Βεβαίωση περαίωσης 41753.8-9-2017

Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών οικισμών

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

233,886.17 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΑΔΣ 134.2018

Ολοκλήρωση αθλητικών εγκαταστάσεων Αιανής

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

30,950.39 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΑΔΣ 501.2017

Συμπληρωματικές εργασίες ολοκλήρωσης 5χ5 ΤΚ Αγίου Δημητρίου

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

11,492.69 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Βεβαίωση περαίωσης 824.11-1-2017

Γήπεδα 5χ5 στην πόλη της Κοζάνης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

55,828.05 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΑΕ016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Βεβαίωση περαίωσης 2951.1-2-2019

Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού Σχολείου Ν.Χαραυγής

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

38,880.00 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΑΕΠ541

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΑΔΣ 281.2018

Οικιστική αναβάθμιση οικισμών ΔΕ Κοζάνης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

98,000.00 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΑΔΣ 385.2018

Συντήρηση σχολικών κτιρίων (Τετράλοφος, Μαυροδένδρι, Δρέπανο, Πετρανά)

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

40,000.00 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΑΕΠ541

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΑΔΣ 458.2018

Συντήρηση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων και λοιπών κτιρίων Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

23,527.04 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΑΔΣ 238.2018

Κατασκευή τεχνικών έργων

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

53,161.30 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Έγκριση τελικής επιμέτρησης 2143.30-1-2018

Αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων Α.Κώμης, Μηλέας, Οινόης, Πετρανών, Πτελέας, Σιδηρών και Ν.Νικόπολης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

42,192.66 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Βεβαίωση περαίωσης 3284.30-1-2018

Έργα τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης Τ.Κ. Πολυμύλου

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

71,216.78 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Έσοδα ΑΠΕ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Έγκριση τελικής επιμέτρησης 37818.14-11-2018

Δίκτυο ομβρίων υδάτων ΤΚ Δρεπάνου

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

23,500.00 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Έγκριση τελικής επιμέτρησης 25861.3-8-2018

Αποκατάσταση ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

284,622.59 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΑΕ016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΑΔΣ 317.2018

Δημιουργία παιδικής χαράς ΤΚ Κλείτους Δήμου Κοζάνης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

53,999.94 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Βεβαίωση περαίωσης 29840.13-9-2018

Εκσυγχρονισμός-βελτίωση χώρων πρασίνου αναψυχής

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

298,646.15 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Βεβαίωση περαίωσης 38689.15-11-2018

Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών μεταξύ οικισμών

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

148,500.00 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Βεβαίωση περαίωσης 58274.7-12-2017