Σχεδιασμός δικτύου αποκομοδής για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

90,000.00 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Προγραμματική σύμβαση 14.2.2019

Πιλοτικό υβριδικό σύστημα φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων Δήμου Κοζάνης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

30,000.00 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Προγραμματική σύμβαση 47791. 9-10-2017

Προβολή πεζοπορικού τουρισμού

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

23,436.00 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Σύμβαση 30598.30-6-17

Προμήθεια εξοπλισμού για το δημοτικό κτηνιατρείο

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

34,450.37 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Σύμβαση 2705.30-1-19

Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδρομέτρων άρδευσης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

3.ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

46,940.20 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Σύμβαση 23313.30-7-19

Προμήθεια και εγκατάσταση αγρομετεωρολογικών σταθμών

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

3.ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

10,986.40 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Σύμβαση 22676.25-7-19

Βελτίωση προσβασιμότητας οδών στην περιοχή παρέμβασης – οδός Ολύμπου

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2,050,658.40 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Τεχνικό Δελτίο Πράξης 10-1-2019

Έχει υποβληθεί για χρηματοδότηση στην ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ανάπλαση Πλατείας Λασσάνη και πέριξ οδών

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2,651,612.00 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Τεχνικό Δελτίο Πράξης 25-4-19

Έχει υποβληθεί για χρηματοδότηση στην ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΑΠΑΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

687,368.00 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Τεχνικό Δελτίο Πράξης 12-7-18

Έχει υποβληθεί για χρηματοδότηση στην ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αποδοχή δωρεών έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΚΔΒΚ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Ηλ. Μήνυμα 22-8-2019 Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη

Την περίοδο 2014-2018 καταγράφηκαν στο βιβλίο εισαγωγής 24.136 δωρεές έντυπου και οπτιακουστικού υλικού (cd, dvd).

Ολοκλήρωση έργου Κέντρο ΕΚΑΒ Κοζάνης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

822,792.89 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΣΠΑ 2014-2020

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

Έχουν ολοκληρωθεί τα 6 υποέργα και είναι σε εξέλιξη το 7ο (προμήθεια εξοπλισμού με σύμβαση ποσού 10.648,38€ που έχει υπογραφεί στις 30-7-2019)

Ολοκλήρωση κτιριακού έργου Πρότυπου Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας με εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ο.Τ. 19 της Ζ.Ε.Π. Κοζάνης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

885,000.00 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΣΠΑ 2014-2020

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Σύμβαση 8154.18-3-19

Το έργο συνεχίζεται με την υπογραφή σύμβασης που αφρορά τις υπολοιπόμενες εργασίες από την 1η σύμβαση η οποία δεν ολοκληρώθηκε.

Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κοζάνης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1,831,478.00 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΣΠΑ 2014-2020

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Απόφαση ένταξης 4275.28-6-2019

Προμήθεια εξοπλισμού βιβλιοθήκης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

15,512.40 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΣΠΑ 2014-2020

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Σύμβαση 40865.3-12-18

Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού βιβλιοθήκης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

73,322.44 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΣΠΑ 2014-2020

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΑΟΕ 250.2019

Προμήθεια κινητού εξοπλισμού και επίπλων για το νέο κτίριο της βιβλιοθήκης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

375,550.00 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΣΠΑ 2014-2020

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

Επιμέλεια και έκδοση έντυπου υλικού για την προβολή του Δήμου και των δομών του

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Φυλλάδιο Δήμου Κοζάνης

Ενημερωτικό έντυπο για τον Δήμο (ιστορία και γενικά χαρακτηριστικά του), Έντυπο ΔΕΠΠ, Έντυπο Χριστουγέννων, Έντυπο για αρωματικά φυτά του τόπου, Έντυπο για τον Κρόκο Κοζάνης, Έντυπο για τον Συμπαραστάτη του Δημότη, Αναμόρφωση εντύπου για την Γραμμή του Δημότη, Έντυπο υλικό σε εθνικές γιορτές, Επιμέλεια εντύπων διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου Κοζάνης

Ανάληψη Προεδρίας Δικτύου ελληνικών πράσινων πόλεων και υποστήριξη λειτουργίας του (τήρηση πρακτικών, συντονισμός συναντήσεων, επαφή με τα μέλη του ΔΕΠΠ για θέματά του)

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Τροποποίηση Καταστατικού ΔΕΠΠ

Υποστήριξη λειτουργίας Πολιτικών Οργάνων – Συνεδριάσεις και έκδοση Αποφάσεων

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Απολογισμός ΔΔΥ

Στην διάρκεια της θητείας εκδόθηκαν 3858 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, 2395 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής, 443 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και 8 Αποφάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης

Προσλήψεις τακτικού προσωπικού των προκηρύξεων 1/540Μ/2008 του πρώην Δήμου Ελλησπόντου και 1/248Μ/2009 του Δήμου Καζάνης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Απολογισμός ΔΔΥ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία και προσλήφθηκαν 9 άτομα από τον διαγωνισμό του πρώην Δήμου Ελλησπόντου (1 άτομο παραιτήθηκε και ξεκίνησε η διαδικασία πρόσληψης του επιλαχόντα) και 3 άτομα από τον διαγωνισμό του Δήμου Κοζάνης

Κατάρτιση Ειδικών Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας (ΠΘΕ) των οργανικών θέσεων.

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΑΔ ΟΔΕ ΠΘΕ 1650.15-1-18

Η κατάρτιση των ΠΘΕ ολκληρώθηκε από την ΟΔΕ τον Απρίλιο του 2019

Καταχώρηση ΠΘΕ και οργανογράμματος στην εφαρμογή Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Σημοσίου

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Απολογισμός ΔΔΥ

Αποτυπώθηκαν στο Μητρώο μισθοδοτούμενων του Ελλ. Δημοσίου : 1)Οι υπηρεσιακές μονάδες βάσει του ΟΕΥ 2)Οι οργανικές θέσεις και η αντιστοίχησή τους με τις οργανικές μονάδες 3)τα Ειδικά Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας

Υποβολή αιτήματος στον Α’ κύκλο Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας 2019 για μετάταξη 9 υπαλλήλων και απόσπαση ενός υπαλλήλου

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Διαβιβαστικό 10040.3-4-19

Κίνηση διαδικασίας για πρόσληψη προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου στο πλαίσιο του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΑΔΣ 81.2019

Απασχόληση προσωπικού μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Απολογισμός ΔΔΥ

Ολοκληρώθηκαν το Προγράμματα 10/2016 (226 εργαζόμενοι), 1/2017 (38 εργαζόμενοι), 16/2017 (217 εργαζόμενοι) και είναι σε εξέλιξη το πρόγραμμα 3/2019 (198 εργαζόμενοι)

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (14/6/2017) και Λαική Συνέλευση (21/10/2018) στην Ακρινή με θέμα “Ενημέρωση, συζήτηση σχετικά με τις εξελίξεις για τη μετεγκατάσταση της Ακρινής και λήψη αποφάσεων”

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

4.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

https://kozan.gr/archives/140935

Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης 14 σχολικών κτιρίων του Δήμου Κοζάνης

ΑΞΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

1.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

226,288.60 €


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΑΠ 2012-2016

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Απόφαση Εφετείου 26177.28-8-19